Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Cremers Technisch Management & Advies

Op alle overeenkomsten waarbij Cremers Technisch Management & Advies en/of aan haar gelieerde ondernemingen partij zijn, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 21 juli 2011 onder nummer 78/2011, voor zover daarvan in de onderstaande, Bijzondere Voorwaarden, niet is afgeweken.
Op alle overeenkomsten waarin Cremers Technisch Management & Advies en/of aan haar gelieerde ondernemingen partij zijn, zijn, in afwijking van de DNR 2011, de onderstaande, bijzondere voorwaarden steeds en te allen tijde van toepassing.

1.    Tot de werkzaamheden van Cremers Technisch Management & Advies als bedoeld in de DNR 2011 behoren uitdrukkelijk niet de controle op de door derden (zoals o.a. opdrachtgevers of bouwkundig aannemers en/of installateurs) voor een object/project gesloten verzekering(en), noch de controle op de inhoud daarvan. Iedere aansprakelijkheid van Cremers Technisch Management & Advies terzake is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.    Alle verplichtingen van Cremers Technisch Management & Advies uit hoofde van gesloten overeenkomsten zijn inspanningsverplichtingen derhalve nimmer enige resultaatsverplichtingen.

3.    Indien Cremers Technisch Management & Advies optreedt als aangewezen of benoemde deskundige is Cremers Technisch Management & Advies nimmer, jegens welke partij ook, aansprakelijk noch uit onrechtmatige daad noch uit overeenkomst noch uit andere hoofde, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

4.    Iedere aansprakelijkheid van Cremers Technisch Management & Advies, gebaseerd op onrechtmatige daad, is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Cremers Technisch Management & Advies.

5.    Artikel 6 lid 4 van de DNR 2011 is uitgesloten. De voorwaarden tussen Cremers Technisch Management & Advies en de door de opdrachtgever aangewezen adviseur binden de opdrachtgever.

6.    In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de DNR 2011 behoren verder in geen geval tot de directe schade, schade bestaande in budgetoverschrijdingen, schade bestaande uit door opdrachtgever gemaakte interne kosten waaronder de kosten van eigen personeel en/of organisatie alsmede de kosten van door de opdrachtgever ingeschakelde derde(n).

7.     In afwijking van artikel 14 lid 5 van de DNR 2011 zal, indien een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 13 lid 2 van de DNR 2011 niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, de opdrachtgever de voor Cremers Technisch Management & Advies ontstane extra onkosten aan Cremers Technisch Management & Advies vergoeden.

8.     In afwijking van artikel 15 lid 1en 15 lid 2 van de DNR 2011 is de door Cremers Technisch Management & Advies te vergoeden schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,00.

9.    In afwijking van het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de DNR 2011, is bij opdrachten waarbij de opdrachtgever consument is, de door Cremers Technisch Management & Advies te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 75.000,00.

10.     In geval van advisering door Cremers Technisch Management & Advies met betrekking tot raming van kosten en/of budgetten, van welke aard ook, is iedere aansprakelijkheid van Cremers Technisch Management & Advies terzake uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In geval van aansprakelijkheid terzake is deze aansprakelijkheid van Cremers Technisch Management & Advies beperkt, met toepassing van artikel 15 lid 1 van de DNR 2011 en overeenkomstig en met toepassing van artikel 8 van de Bijzondere Voorwaarden en in geval de opdrachtgever consument is, is deze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig en met toepassing van artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van Cremers Technisch Management & Advies.

11.    Indien de werknemer, met daaronder begrepen personen als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW, in dienst bij of werkzaam in opdracht van Cremers Technisch Management & Advies, enig ongeval overkomt in of op gebouwen en/of terreinen van de opdrachtgever dan wel in of op gebouwen en/of terreinen alwaar voor en in opdracht van opdrachtgever werken in uitvoering zijn, vrijwaart opdrachtgever Cremers Technisch Management & Advies ter zake alle aanspraken en/of vorderingen van betrokken werknemer, niet-werknemer en/of ZZP-er hoe ook genaamd, ter zake van door werknemer, niet werknemer en/of  ZZP-er ter zake dit ongeval geleden en/of te lijden schade. Deze vrijwaringsverplichting van opdrachtgever geldt eveneens met betrekking tot verhaalsvorderingen van derden op Cremers Technisch Management & Advies. Opdrachtgever van Cremers Technisch Management & Advies is gehouden en verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ten behoeve van werknemer, niet werknemer en/of ZZP-er die door Cremers Technisch Management & Advies in het kader van de uitvoering van de opdracht, wordt ingezet op locaties van de opdrachtgever alsmede locaties alwaar voor en in opdracht van opdrachtgever werken in uitvoering zijn.

12.    Ieder beroep van opdrachtgever op opschortingsrechten en/of verrekening, uit welke hoofde ook, is uitdrukkelijk uitgesloten ook in het geval van aansprakelijkheid van Cremers Technisch Management & Advies. Eveneens in het geval van door opdrachtgever geleden schade komt aan de opdrachtgever uitdrukkelijk geen beroep toe op opschortingsrechten en/of verrekening.

13.    In afwijking van het bepaalde in artikel 27 lid 2 van de DNR 2011 is laakbaar handelen van Cremers Technisch Management & Advies en/of haar werknemers niet gelijk te stellen aan toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Cremers Technisch Management & Advies
Laakbaar handelen van Cremers Technisch Management & Advies en/of diens werknemers geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of het recht tot het opzeggen van de opdracht.